szukaj

Marta Konstancja Olesińska

Miejscowość: Sosnowiec / Konstancin-Jeziorna
Województwo: śląskie
Branże: Finanse, Gospodarka, PR, Prasa
O mnie: ANALITYK FINANSOWY Z DUSZĄ HUMANISTY ;)
Firma: Grupa Kapitałowa Kolporter – Expo Silesia sp. z o.o. (od 2010-06 do 2010-11)
Stanowisko: specjalista ds. promocji
Wykonywane czynności: - realizacja polityki informacyjnej, kreowanie wizerunku firmy, udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi przedstawicielom mediów; - opracowanie tudzież redakcja tekstów na stronę internetową; - przygotowanie i skład materiałów promocyjnych i informacyjnych, ofert oraz umów z kontrahentami; - współpraca przy przygotowaniu, promocji i oprawie medialnej imprez targowych oraz organizacji konferencji prasowych; - prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych, współpraca z partnerami medialnymi; - realizacja tłumaczeń materiałów promocyjnych, dokumentacji firmowej oraz zawartości strony internetowej; - pozyskiwanie sponsorów wydarzeń towarzyszących targom; - przygotowanie wywiadów, artykułów branżowych i innych tekstów, związanych z imprezami targowymi; - pełnienie funkcji reprezentacyjnych podczas konferencji i targów; - zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o firmie w środkach masowego przekazu; - utrzymywanie regularnych kontaktów z władzami samorządowymi, instytucjami miejskimi, organizacjami społecznymi i mediami, w celu zapewnienia pełnej informacji o bieżących wydarzeniach w firmie; - udział w usprawnianiu komunikacji wewnątrzkorporacyjnej (konsolidacja raportów adresowanych do Zarządu); - inicjowanie i podejmowanie działań promujących firmę, w tym działania w zakresie współpracy zagranicznej; - codzienny monitoring prasy branżowej i ogólnej oraz prowadzenie archiwum prasowego; - opracowanie podsumowań liczbowych i prezentacji wyników badań efektywności kampanii promocyjnych.
Firma: Praca niepełnoetatowa w oparciu o umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, jak również wolontaryjna (od 2009-07)
Stanowisko: dziennikarz freelancer, współpracownik zewnętrzny, redaktor i administrator
Wykonywane czynności: - stała współpraca z portalem Biznesplany.biz w zakresie przygotowania materiałów prasowych, jak też opracowań tematycznych z dziedziny pozyskiwania źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym środków z funduszy strukturalnych UE), sporządzania biznesplanów (m.in. analiz finansowych) oraz planowania strategicznego; - redakcja oraz nadzór nad działami marketingu i zarządzania w/w portalu, przygotowanie i zamieszczanie własnych publikacji; - współpraca z Agencją Marketingową Ardeum i dostarczanie własnych tekstów na firmowego bloga: ardeum.pl - przygotowanie oraz redagowanie licznych artykułów z dziedziny szeroko pojętej ekonomii, finansów i bankowości, dotyczących aktualnej oferty instytucji obecnych na polskim rynku (realizacja dla kilku zleceniodawców); - opracowanie biznesplanów i współpraca w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie działalności ze środków europejskich; - pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność beneficjentom projektów, dofinansowanych z funduszy UE, jak i w realizacji obowiązków sprawozdawczych, wynikających z podpisanych umów; - administracja, moderacja, weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem i dostarczanie treści merytorycznej dla forum o tematyce finansowo-inwestycyjnej: SukcesFinansowy.pl; - stały monitoring oferty produktowej wszystkich banków oraz sporządzanie okresowych rankingów zarówno kont osobistych, jak i produktów o charakterze oszczędnościowym oraz kredytowym; - współprowadzenie oraz publikacja efektów własnych eksperymentów na blogu o tematyce kulinarnej Kulinaria24.pl i prowadzenie własnego kącika tematycznego dla portalu Bournemouth.pl; - partycypacja w tworzeniu strategii marketingowej, wykreowanie nazwy i logo, jak również współpraca i pomoc w procesie rejestracji spółki z o.o. „Oktylion”, rozpoczynającej działalność w branży finansowo-ubezpieczeniowej; - stworzenie nazwy, pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej i treści merytorycznych portalu prawniczego „Ars Lege”; - współpraca ze spółką AvInt Interactive w opracowaniu koncepcji portalu turystycznego www.abctajlandia.pl, serwisu o tematyce malarii oraz stworzenie całości zawartości merytorycznej „Atlasu świata” (charakterystyki państw); - stworzenie kreatywnych opisów produktów z kategorii "biżuteria artystyczna" dla sklepu kolczyczki.pl; - opracowanie tematyki pozyskiwania źródeł finansowania działalności firm na rynku międzynarodowym dla portali: http://biznes-pomysl.tk/category/emocje-w-negocjacjach/ oraz http://rozwuj.pl/; - wypełnianie deklaracji podatkowych na zlecenie – podejście być może nietypowe, ale to zajęcie wykonywane z przyjemnością; - Biuro Poradnictwa Obywatelskiego – wolontariat; udzielanie porad prawnych w ramach org. pozarządowej z zakresu praw i obowiązków obywatela naszego pięknego kraju, przygotowanie wzorów pism procesowych i typowych umów.
Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (od 2007-08 do 2007-08)
Stanowisko: praktyka studencka
Wykonywane czynności: - zapoznanie się z pracą instytucji samorządu terytorialnego w zakresie absorpcji środków finansowych UE; - wprowadzanie na podstawie dokumentacji danych wnioskodawców i beneficjentów do systemu komputerowego; - archiwizacja korespondencji z beneficjentami środków finansowych EFS; - udział w procedurze rozliczania wydatków poniesionych w ramach projektów przez beneficjentów; - zapoznanie się z procesem implementacji ZPORR poprzez realizację zadań zleconych w ramach Referatu Wdrażania; - opracowanie korespondencji urzędowej, zaznajomienie się z instrukcją kancelaryjną i obiegiem dokumentów w UM; - zapoznanie się z trybem selekcji i oceny, kryteriami wyboru oraz zasadami monitoringu, ewaluacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE (w ramach PO KL); - przygotowanie opisów dokumentów finansowych oraz pomoc w sporządzaniu sprawozdań z realizacji projektów; - zapoznanie się z procedurą składania wniosków o płatność tudzież metodyką ich weryfikacji.
Firma: Ministerstwo Finansów RP - Wydział Finansów Międzynarodowych (od 2007-07 do 2007-07)
Stanowisko: praktyka studencka
Wykonywane czynności: - uczestnictwo w procesie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej państw rozwijających się Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów tudzież trendami międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju tychże państw; - zapoznanie się z zasadami koordynacji procesu przekazywania polskiej pomocy za pośrednictwem org. międzynarodowych; - przeszkolenie w zakresie procedur kooperacji z org. międzynarodowymi (m.in. OECD, WTO, EBI, RE, ASEAN, ONZ); - udział w nadzorze nad kwestiami związanymi z implementacją wspólnotowej polityki handlowej; - archiwizacja oraz sporządzanie korespondencji urzędowej na szczeblu centralnym; - zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania polskiej służby zagranicznej i służb dyplomatycznych.
Firma: Inwestowanie własnych nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym… (od 2007-07)
Stanowisko: tańcząca z bykami na parkiecie;)
Wykonywane czynności: - z zachowaniem rozsądku i relatywnej awersji do ryzyka oraz szczególnym uwzględnieniem jednej rozpoznanej branży, na własny rachunek i ryzyko (jak dotąd) oraz za pośrednictwem TFI, przy uwzględnieniu względnej dywersyfikacji portfela.
Firma: Urząd Miasta Sosnowca – Samodzielny Referat Budżetu (od 2007-06 do 2007-06)
Stanowisko: bezpłatna praktyka
Wykonywane czynności: - zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego na poziomie operacyjnym; - wdrożenie w proces sporządzania projektu, monitorowania i analiz okresowych stanu realizacji budżetu lokalnego w zakresie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów gminy oraz prowadzenia gospodarki pozabudżetowej; - zapoznanie się z układem wykonawczym budżetu i klasyfikacją budżetową (paragrafy, rozdziały, działy, wydatki strukturalne); - udział w przekazywaniu pomiędzy JST informacji o przewidywanych w budżecie kwotach dotacji celowych; - zaznajomienie się z procedurą finansowania zadań realizowanych przez władze gminy z wykorzystaniem dochodów własnych (w tym podatków i opłat lokalnych) tudzież subwencji z budżetu centralnego; - oswojenie się z terminologią wykorzystywaną w toku sporządzania budżetu lokalnego, charakterystyką zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych i zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez samorząd lokalny; - pomoc w prowadzeniu harmonogramu przekazywania środków dysponentom niższych stopni oraz bieżącym nadzorze z tym związanym, jak też w procesie księgowania dochodów budżetu w oparciu o materiały źródłowe jedn. organizacyjnych; - współuczestnictwo w przygotowaniu zbiorczych sprawozdań opisowych i analitycznych z wykonania budżetu oraz ocenie wykonania dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne, realizujące budżet gminy; - obsługa kancelaryjna pionu Skarbnika Miasta.
Firma: Tygodnik Lokalny „Passa” (od 2006-06)
Stanowisko: dziennikarka prasowa, korektor i redaktor
Wykonywane czynności: - publikacja relacji prasowych z zakresu działalności Sejmu i Senatu, jak również polityki na szczeblu regionalnym i lokalnym; - przygotowanie i redagowanie artykułów o tematyce gospodarczej tudzież politycznej (krajowej, jak też międzynarodowej); - kompilacja i opracowanie doniesień medialnych o w/w tematyce; - przygotowanie felietonów poruszających aktualne kwestie, dominujące w debacie publicznej; - recenzowanie wprowadzanych na rynek utworów – literackich, filmowych, jak i szeroko pojętego dorobku kultury.
Firma: PKO BP SA Oddział w Konstancinie-Jeziornie (od 2003-07 do 2008-09)
Stanowisko: praca w miesiącach wakacyjnych :)
Wykonywane czynności: - zapoznanie się z procesem zarządzania instytucją bankową na poziomie operacyjnym tudzież taktycznym; - udział w realizacji operacji gotówkowych/bezgotówkowych, otwierania ROR i lokat terminowych złotowych/walutowych; - obsługa sekretariatu oraz zorientowanie się w tajnikach codziennej pracy kierownictwa oddziału; - archiwizacja, ewidencja, kompletowanie, rozdział, wysyłka dokumentów i korespondencji banku z klientami; - udział w realizacji dyspozycji klientów w zakresie zleceń stałych, przelewów zdefiniowanych, jak również pełnomocnictw, kompletowaniu i weryfikacji dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów i pożyczek oraz gwarancji bankowych; - zapoznanie się z wykorzystaniem inkasa tudzież akredytywy w praktyce bankowej i między kontrahentami; - pomoc w obsłudze kasowej klientów, zapoznanie się z całościową ofertą produktową banku oraz udzielanie informacji; - przeszkolenie w zakresie operacji dotyczących obrotu Obligacjami Skarbu Państwa.
Szkoła: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (od 2008-10 do 2010-07)
Kierunek: Handel ze Wschodem, Azjatycko-Europejskie Stosunki Finansowo-Ekonomiczno-Prawne, Analizy Makroekonomiczne
Poziom studiów: Podyplomowe
Szkoła: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (od 2003-10 do 2009-06)
Kierunek: Ekonomia, Handel Zagraniczny
Poziom studiów: Magisterskie
Szkoła: Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie (od 2003-10 do 2008-05)
Kierunek: Finanse MIedzynarodowe
Poziom studiów: Magisterskie
Języki: Angielski - biegły, chyba...
Rosyjski - zaawansowany
Niemiecki - dobry, wyniesiony z domu ;)
Szwedzki oraz norweski – poziom podstawowy (rok nauki na studiach plus wyjazdy w celach turystycznych)
Ukraiński tudzież białoruski - poziom podstawowy (z nadzieją na rozszerzenie kompetencji)
…zrozumiem również tekst pisany po kirgisku czy uzbecku, jakkolwiek zapewne w życiu mi się to nie przyda.
Organizacje: ...bardzo prosze o zapoznanie sie z moim profilem na Goldenline - wszystko o mnie tamze :)
Kursy: Jak wyżej :)
Hobby: A w tej materii wszystko na Facebooku :)

 
Galeria Zdjęć

Załóż swoje portfolio
data utworzenia: 17.03.2017 godz. 10:13

Benjamin Bienicewicz

Antyobrazy w multikinie z historycznymi celebrytami Nagrody Nobla

Film o Marii Skłodowskiej i jego projekcja w multikinie nasuwa sporo refleksji Po co szukać w filmie jakieś realnej prawdy,czy autentycznego dźwięku? Ile osób rozumie teorie Alberta Einsteina? Czemu nie można stoworzyć obrazu, gdzie jego teoria mogła spowodować, że Maria Skłodowska przestała się kąpać w drewnianej wannie w ubraniu…
data utworzenia: 15.03.2017 godz. 10:06

Benjamin Bienicewicz

Ambicje z Windows 10 na otumanianie mas to ogromny brak fantazji

Pojawiły się nowe wieści dotryczące planów Microsoft,które stawiają w innym świetle cały projekt Windows 10. Dotychczas postrzegałem nowe okienka, jako szansę na ujednolicenie systemu opreracyjnego na wiele platform sprzętowych, by ułatwić rozwój prac z obrogramowaniem. Finansowanie rozwoju przez reklamę nie jest niczym nowym i może to być dla Microsoft sposób na zrealizowanie pomysłu z bezpłatym systemem operacyjnym…


© Copyright 2009 - 2017 by
Wirtualnemedia.pl
Created by GoldenSubmarine