Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/vhosts/cafe.wirtualnemedia.pl/httpdocs/application/models/pages.php on line 17
Prywatność - Cafe.Wirtualnemedia.pl - serwis społecznościowy dla ludzi telewizji, radia, prasy, reklamy, marketingu, PR, badań marketingowych, internetu, telekomunikacji, gospodarki i kultury

szukaj

Prywatność

Polityka ochrony prywatności

Cafe.Wirtualnemedia.pl

I. Dane osobowe

Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody firma WirtualneMedia.pl ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. WirtualneMedia.pl udostępniają dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

 

Firma WirtualneMedia.pl, administrująca danymi osobowymi swoich Użytkowników, chroni je, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej. Usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

Firma WirtualneMedia.pl powierzyła przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie OVH , w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem portalu internetowego Cafe.Wirtualnemedia.pl na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Poza wyżej wskazanym przypadkiem dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

II. Informacje techniczne dotyczące przetwarzania danych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w  systemowych dziennikach zdarzeń (np. adres IP) są przez Cafe.Wirtualnemedia.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o mechanizm cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników

III. Przechowywanie i archiwizacja danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i archiwizowane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy posiada jedynie Administrator oraz osoby posiadający specjalne upoważnienia nadane Administratora.

 

IV. Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. Treść sekcji „Portfolio” obecnej w serwisie widoczna jest dla wszystkich. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

 

V. Wiadomości wysyłane do Użytkownika

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, wiadomości niekomercyjne (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

VI. Modyfikacja oraz usunięcie konta

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez wybór opcji usunięcia Konta.

 

 


© Copyright 2009 - 2017 by
Wirtualnemedia.pl
Created by GoldenSubmarine