Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/vhosts/cafe.wirtualnemedia.pl/httpdocs/application/models/pages.php on line 17
Regulamin - Cafe.Wirtualnemedia.pl - serwis społecznościowy dla ludzi telewizji, radia, prasy, reklamy, marketingu, PR, badań marketingowych, internetu, telekomunikacji, gospodarki i kultury

szukaj

Regulamin

Regulamin serwisu społecznościowego

Cafe.Wirtualnemedia.pl 

I.            Wstęp i definicje

§ 1.          Serwis Cafe.Wirtualnemedia.pl (WM Cafe) jest serwisem społecznościowym służącym nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości przez osoby posiadające swoje konto i profil w wyżej wymienionym serwisie.

§ 2.          Ilekroć w niniejszym Regulaminie mówi się o:

1)      Regulaminie — należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu WM Cafe, w szczególności prawa i obowiązki WM Cafe oraz jego Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności firmy Wirtualnemedia.pl z tytułu świadczenia usług,

2)      WirtualneMedia.pl — należy przez to rozumieć Wirtualnemedia.pl, ul. Dąbrowszczaków 24A / 95, 80-365 Gdańsk, NIP 583-259-01-50,

3)      WM Cafe — należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem Cafe.wirtualnemedia.pl , którego właścicielem są WirtualneMedia.pl,

4)      Użytkowniku — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która akceptując Regulamin podczas rejestracji w serwisie WM Cafe uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez firmę WirtualneMedia.pl w ramach serwisu WM Cafe,

5)      Profilu — należy przez to rozumieć opublikowany w serwisie WM Cafe zbiór danych udostępnionych przez Użytkownika, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,

6)      Koncie — należy przez to rozumieć zapisy w bazie danych serwisu, potwierdzające fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu nazwy użytkownika oraz hasła, możliwość edycji danych opublikowanych w Profilu oraz ustawień Konta,

7)      Administratorze — należy przez to rozumieć firmę WirtualneMedia.pl. Firma WirtualneMedia.pl zapewnia obecność osób (Administratorów), których zadaniem jest troska o działanie serwisu WM Cafe, w tym wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz dbanie o porządek i przestrzeganie przez Użytkowników Regulaminu.

II.           Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3.         

8)      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez serwis WM Cafe. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

9)      Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

10)  Administrator rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne skasowanie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi.

§ 4.          Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem cafe.wirtualnemedia.pl/rejestracja/zarejestruj_sie.html

§ 5.          Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta.

§ 6.          Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a także miejscowości i województwa. Uzupełnienie pozostałych danych jest opcjonalne. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili). Podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 7.          W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:

11)  zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane,

12)  wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,

13)  zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,

14)  skasować Konto Użytkownika.

§ 8.          Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie. Administrator WM Cafe zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika zgodnie z z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 9.          Rejestracja w serwisie jest możliwa jedynie po akceptacja Regulaminu, co jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

15)  zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

16)  dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

17)  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

18)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,

19)  wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

20)  umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

§ 10.          Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla WM Cafe

§ 11.          Użytkownik udziela Administratorowi prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze ofert handlowych, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów na jego skrzynkę pocztową.

§ 12.          Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Indywidualne. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Indywidualnego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora.

§ 13.          Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 14.          Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

§ 15.          Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu WM Cafe oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.

III.         Dane osobowe i polityka prywatności

§ 16.          Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest firma Wirtualnemedia.pl, ul. Dąbrowszczaków 24A / 95, 80-365 Gdańsk, NIP 583-259-01-50.

§ 17.          Firma Wirtualne Media przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika firma Wirtualne Media przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym WM Cage, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Wirtualne Media w celach statystycznych i marketingowych. Firma Wirtualne Media powierzyła przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie Interia.pl , w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem portalu internetowego WM Cafe na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Poza wyżej wskazanym przypadkiem dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 18.          Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkownika sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV.        Korzystanie z usług świadczonych przez serwis Cafe.Wirtualnemedia.pl

§ 19.          Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie WM Cafe. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

§ 20.          Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu, podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

§ 21.          Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.

§ 22.          Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Zabrania się także rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu oprogramowania objętego prawami innych osób — bez właściwego upoważnienia, oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych, oraz haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 23.          Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie WM Cafe.

§ 24.          Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie WM Cafe. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

V.          Prawa autorskie

§ 25.          Użytkownik może zamieścić treść w Serwisie jedynie pod warunkiem, że przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnego z przepisami wykorzystywania tej treści w Serwisie. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

§ 26.          Z momentem umieszczenia utworów w Serwisie Użytkownik udziela serwisowi WM Cafe licencji na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:

1)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

§ 27.          Administrator ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na Serwisie w dowolny sposób.

§ 28.          Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w serwisie WM Cafe wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w serwisie kampanii promocyjnych.

VI.        Odpowiedzialność

§ 29.          Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

§ 30.          Serwis WM Cafe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis.

§ 31.          Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w WM Cafe, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 32.          Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z WM Cafe i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem WM Cafe produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 33.          Serwis WM Cafe nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 34.         

3)      Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem WM Cafe, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

4)      Odpowiedzialność Administratora za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 35.         

1)      Serwis WM Cafe nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.

2)      Serwis WM Cafe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

VII.      Reklamacje

§ 36.          Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

§ 37.          Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu.

§ 38.          Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu WM Cafe.

§ 39.          Reklamacje składane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem serwisu WM Cafe, nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

VIII.     Przepisy przejściowe i końcowe

§ 40.          Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 41.          Administrator zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o istotnej zmianie regulaminu z przyczyn niezależnych od Administratora.

§ 42.          W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza, że Użytkownik wyraża wolę pozostania w stosunku umownym na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 43.          Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.


© Copyright 2009 - 2017 by
Wirtualnemedia.pl
Created by GoldenSubmarine